Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Lupkovics Edit EV (székhely: 1182 Budapest Halomi út 61/a; adószám: ; Nyilvántartási szám: ; weblap: www.lupkovicsedit.hu) , mint adatkezelő a jelen jogi közlemény tartalmát magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési tevékenységemről szóló tájékoztatásom mindig naprakészen elérhető a https://www.lupkovicsedit.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon, ahonnan Ön lementheti, illetve PDF formátumban kinyomtathatja.

Adatkezeléssel kapcsolatban a hello@lupkovicsedit.hu címen e-mail-ben vagy a 1182 Budapest Halomi út 61/a címre megküldött levélben kérhet tájékoztatást és gyakorolhatja az Önt megillető jogait.

Az adatkezelés célja, jogalapja:

A lupkovicsedit.hu oldalon keresztül az adatai megadása, a weblap Szolgáltatásának igénybevétele, valamint PXT tesztet megrendelők esetében a hello@lupkovicsedit.hu email címeire a személyes adatai elküldésével  a Felhasználó kifejezetten hozzájárul

 • a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
 • az adatok Lupkovics Edit EV által, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá
 • ahhoz, hogy Lupkovics Edit EV a Felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés, vagy állásajánlat céljából elektronikus hirdetéssel, hírlevéllel, különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett közvetlenül megkeresse.

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelésre a lupkovicsedit.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

Az Adatkezelés célja:
 • a lupkovicsedit.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
 • kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel,
 • tájékoztatás termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról,
 • hírlevél küldése termékei, szolgáltatásai tárgyában

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a lupkovicsedit.hu internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a lupkovicsedit.hu weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Kik ismerhetik meg az Ön által megadott adatokat?

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Lupkovics Edit EV, adatfeldolgozóként a lupkovicsedit.hu szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

Adatkezelők és adatfeldolgozó:

Az adatkezelő Lupkovics Edit EV (1182 Budapest Halomi út 61/a, e-mail: hello@lupkovicsedit.hu.)

A tárhely szolgáltatást jelenleg az Ininet Internet Kft. nyújtja

 • Adószám: 23537646-2-42;
 • Cím: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.;
 • E-mail: support@ininet.hu;
 • Web: https://ininet.hu;
 • Telefonszám: +36 20 293 9058)

végzi.

Adatbiztonság:

A személyes adatai kezelésével összefüggésben Lupkovics Edit EV gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, az esetben erről weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

1. Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen legkésőbb 25 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Önmásként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Ön kérésére az  1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen Önt tájékoztatja.

 

4. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak  kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére más jogszerű ok alapján kerül sor.

Jogszerű ok lehet, ha az adatekezelés:

a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (ebben az esetben Ön a fentiek szerint a hozzájárulását visszavonhatja).

A fenti 1-5. pontokban írt kérelmek bármelyikét a hello@lupkovicsedit.hu e-mail címre vagy a aa82 Bp. Halomi út 61/a címre kérjük megküldeni.

 

6. Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha adatvédelmi incidens történik és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről.

A jogszabály alapján Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR és az Info tv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult Lupkovicse Edit EV-nál tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; T.: +36 1 391 1400) kérve az adatkezelésünk vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat az Ön lakhelye, vagy a mi székhelyünk szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Jelen tájékoztató hatálya, módosítása:

A jelen tájékoztató módosításának jogát fenntartom. A tájékoztató módosítását a honlapon közzéteszem, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Hatályos: 2023.03.01.